Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR denkt onder meer mee over zaken als: huisvesting, het formatieplan, de schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, benoemingen van leerkrachten enzovoort.

Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de MR. Vaak denken ouders dat zij onvoldoende kennis hebben om in de MR te participeren. Dat hoeft geen probleem te zijn.
Bij verschillende landelijke ouderorganisaties zijn MR-cursussen te volgen waardoor ouders in korte tijd “deskundig” worden op het gebied van onderwijs.

GMR

Naast de MR is er ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van onze schoolvereniging vertegenwoordigd zijn.
De GMR bestaat uit leden van de medezeggenschapsraad van elke school.
In de GMR worden zaken besproken die alle scholen van de vereniging aangaan. (het bovenschools beleid).

DE MR-VERGADERINGEN

In principe zijn alle MR-vergaderingen openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen bij de MR kan aankloppen wanneer het gaat om beleidszaken of zaken die de school als geheel aangaan.
Ook vanuit de teamvergadering kunnen punten in de MR aan de orde gesteld worden. De voorbereiding van de MR-vergadering wordt gedaan ​door de voorzitter en de secretaris.
Zij stellen samen de agenda voor de vergadering op. 
Van elke bijeenkomst van de MR maakt de secretaris notulen. Deze worden verzonden naar elk MR-lid.  

SAMENSTELLING MR

De MR bestaat uit: 
Eline Douma (personeel, voorzitter)
Yorrick van der Beek (personeel, lid GMR)
Kim Wissink (ouder, secretaris) 
Pasquale Dekker (ouder, lid GMR). 

Input? Het kan zijn dat je als ouder rond loopt met een prangende vraag, een goede tip of een bevinding over het onderwijs of de onderwijsomstandigheden op de Kluinveenschool. In dat geval komen we graag met je in contact. We zijn hiervoor bereikbaar op: Kim (06-12027338) of via mr@kluinveenschool.nl