International Primary Curriculum (IPC)

Kinderen moeten leren op school. Maar wat is leren en hoe kun je dat zo goed mogelijk doen?
Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC helpt daarin en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. De reden dat de Kluinveenschool kiest voor IPC en niet een andere methodiek, is omdat IPC veel meer biedt dan uitsluitend vakkennis. Leerlingen leren enorm veel vaardigheden en worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. 

De doelen zijn ook zichtbaar op het speelveld

IPC op de Kluinveenschool

Alle groepen werken volgens de methodiek van IPC. De groepen 3 t/m 8 werken in de middagen aan de thema’s van IPC. Groep 1/2 gebruikt eigen thema’s, die soms uit Schatkist komen en soms ook vanuit de units van IPC.

In alle groepen werken we tijdens de units op dezelfde manier. Dat is zichtbaar in alle klassen door:
– De leerwand; elke groep heeft een eigen leerwand waarop te zien is wat er is gedaan en wat er is geleerd.
– Thematisch onderwijs; per week werkt elke groep 3 á 4 keer per week aan een thema. De thema’s kunnen per groep verschillen. Tijdens deze momenten komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunst & cultuur, mens & maatschappij, techniek en ICT aan de orde.
– Internationaal; het is belangrijk dat kinderen leren om hun eigen leefwereld te vergelijken met die van andere mensen en culturen. 
Daarom is het internationale aspect ook zo belangrijk binnen IPC. In veel klassen is daarom een wereldkaart of wereldbol te zien. 
– Persoonlijke vaardigheidsdoelen; naast alle vakkennis leren kinderen ook vaardigheden die ze in het dagelijks leven hard nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, communiceren en samenwerken. Ook deze doelen zijn zichtbaar in elke klas en per maand wordt één doel extra benadrukt.

De leerwand zoals die in alle klassen is te vinden

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk?
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
Een voorbeeld kunnen we geven met het thema ‘Zij maakten het verschil’. Bij dit thema gaat het over belangrijk gebeurtenissen en personen die van invloed zijn geweest op verschillende vlakken. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld wie Nelson Mandela was en wat apartheid is, ze maken kennis met Rembrandt van Rijn en leren schilderen als Monet, ze componeren een muziekstuk en maken tegelijkertijd kennis met beroemde componisten zoals Bach, ze leren over de eerste maanlanding, over presidenten en koningen en ze leren wat een dictatuur is. Tijdens dit thema gaan ze de hele wereld over, leren ze over geschiedenis van gebeurtenissen, zijn ze creatief bezig, maken ze kennis met kunst en cultuur en denken ze na over de maatschappij waarin ze leven. Elk thema legt weer andere accenten, maar doordat alles met elkaar verbonden is, krijgt het voor de kinderen veel meer zeggingskracht. Het mooie aan deze lessen is, dat kinderen zelf voortdurend op onderzoek gaan en zelf kennis vergaren en ervaringen opdoen. Geen lesboeken of werkboeken meer, maar leren door te doen!

Leren door te doen: het programmeren van een robot.

Prachtig leerproces
Als leerkrachten zien we regelmatig een prachtig leerproces in onze klassen. We zien enthousiaste kinderen die worden uitgedaagd om zelf iets nieuws te leren. We zien dat ze zich bepaalde kennis eigen maken en zelf ook vragen gaan stellen, op zoek naar meer kennis en vaardigheden.
En natuurlijk, ook tijdens IPC zijn er wel eens lessen of onderwerpen die niet alle kinderen aanspreken, of die ze moeilijk vinden. Maar datzelfde zien we ook bij vakken als rekenen en taal. De activiteiten zijn cruciaal voor het leerproces en het mag ook leuk zijn, maar het IPC is expliciet gericht op leren. De definitie van het met succes doorlopen van het IPC is niet puur een kwestie van leuke activiteiten waar de kinderen plezier aan beleven. Het is vooral het behalen van leerresultaten via die activiteiten. Juist om die reden zijn de leerdoelen in de hele IPC-leerlijn zo expliciet geformuleerd en zijn deze ook zichtbaar in de klas. Zodat de kinderen weten wat het doel is van de activiteiten en het leren voor hen zichtbaar word

Mindmappen in groep 3 over het thema ‘Speelgoed’